Phòng ổn định nhiệt ẩm

  30/10/2016    Lượt xem : 2716

Phòng ổn định nhiệt ẩm tạo môi trường vi khí hậu phục vụ nghiên cứu, lưu trữ sản phẩm kiểm tra.